VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu Gas-Motors s.r.o.se řídí platnou legislativou, dále se řídí níže uvedeným nákupním řádem a uplatní se v případě, že zákazník uzavírá prostřednictvím tohoto internetového obchodu smlouvu v rámci výkonu své podnikatelské činnosti nebo výkonu svého povolání.

1. INFORMACE O ZBOŽÍ

Informace jsou převzaty z oficiálních katalogů a prezentací výrobců či importérů zboží do ČR. Týká se to všech obrázků a podkladů uvedených na stránkách www.gas-motors.cz. Výrobci si vyhrazují právo na změnu technických parametrů, případně změnu vzhledu výrobku, ještě po dobu platnosti stávajících katalogů. Veškeré informace, poskytované tímto způsobem na stránkách www.gas-motors.cz, jsou tedy závazné pouze do této míry.

2. CENY A ZBOŽÍ

Provozovatel internetového obchodu Gas-Motors s.r.o. (dále jen „Provozovatel") je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu Gas-Motors s.r.o. (dále jen „e-shop") jsou uváděny včetně DPH (pokud není uvedeno jinak). Ceny u zboží skladem jsou platné ke dni aktualizace s výjimkou cen zjevně chybných. K ceně zboží bude dále připočítáno balné a poplatek za doručení podle váhy zboží a vzdálenosti místa doručení. V případě, že objednané zboží není skladem a jeho cena je odlišná od ceny uvedené v katalogu, budete bez zbytečných prodlev kontaktováni naším pracovníkem, který s vámi dojedná další postup.

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu. Uvedením zboží a jeho ceny na stránkách www.gas-motors.cz Provozovatel nečiní návrh na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení přijetí závazné objednávky zákazníkovi ze strany Provozovatele. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu do 24 hod. od odeslání, kontaktujte nás prosím v nejbližším možném termínu. Bylo-li zboží objednáno za zjevně chybnou cenu, má Provozovatel právo na odstoupení od smlouvy.

4. ZPŮSOB PLATBY

Platba probíhá následujícím způsobem:

Převod – zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky, bude mu zaslána faktura a poté provede platbu na účet Provozovatele internetového obchodu Gas-Motors s.r.o. (č.ú. 42427694/5500), variabilní symbol platby odpovídá číslu zaslané faktury. Po připsání částky na účet bude zboží neprodleně odesláno zákazníkovi na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.

 

5. ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

V případě nejasností má Provozovatel e-shopu, případně jeho zodpovědný zástupce právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

6. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 1-3 dnů, pokud je zboží skladem. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém, a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejkratší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Pro případ sporů si strany sjednávají použití českého práva a příslušnost českých soudů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7. ZPŮSOB DORUČENÍ

Zboží bude doručeno spediční službou na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby. Cena za spediční služby se řídí aktuálním sazebníkem doručovatele.

8. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s Provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat Provozovatele internetového obchodu Gas-Motors s.r.o.

9. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Uzavřením kupní smlouvy dává zákazník souhlas se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů. Provozovatel prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu související s dodávkou zboží.

Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo může prodávající pověřit jejich zpracováním třetí osobu, vždy však při dodržení zákonných předpisů.

Zákazník bere na vědomí, že software, data a poskytnuté informace jsou chráněny autorským právem a zavazuje se poskytnutý software, hesla, klíče a získané informace a data z online aplikace používat pouze pro vlastní potřebu, nebude je dále rozšiřovat, kopírovat, citovat případně je užívat jinak, než jak je v těchto obchodních podmínkách nebo smlouvě stanoveno. V případě zneužití má prodávající právo na náhradu škody, která mu nedodržením závazku kupujícího vznikla.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Zákazník má v souladu s platnými zákony právo:

  •         na přístup k údajům
  •         na informace
  •         na vysvětlení
  •         na odstranění závadného stavu
  •         na opravu údajů
  •         na omezení zpracování (dnes blokování osobních údajů)
  •         na výmaz
  •         na přenositelnost údajů
  •         vznést námitku
  •         na lidský zásah v případě rozhodnutí na bázi automatizovaného zpracování a profilování

 

Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKEM

Pokud se zákazník rozhodne, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě, že ho pošle bez známek poškození a užívání, neopotřebované, společně s reklamačním listem, prodejním dokladem, a veškerým dodaným příslušenstvím zpět v této lhůtě. Zboží vracejte v původním a kompletním obalu. Pokud hodnota nového výrobku byla použitím snížena (např. mechanické poškození, chybějící příslušenství a podobně), máte sice také nárok na vrácení zboží ve 14denní lhůtě, ale jste povinni prodávajícímu tuto chybějící hodnotu nahradit v penězích. Finanční prostředky budou vráceny nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy na účet zákazníka

11. ZÁRUKA A REKLAMACE

Při výskytu odstranitelné vady má zákazník nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má zákazník právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Na zboží je zákonem stanovená záruční doba 12 měsíců (vyjma opotřebitelných dílů) od převzetí věci kupujícím. Reklamaci vyřizuje prodejce. Pro osobní reklamaci zboží vám posloužíme na adrese naší provozovny Pavlovská 324, 273 51 Červený Újezd. Pokud máte v jakémkoli aspektu našeho provozního řádu nejasnosti, pochybnosti, či vám některá jeho část nevyhovuje, kontaktujte nás. Vždy se snažíme vyjít zákazníkovi maximálně vstříc v zájmu jeho spokojenosti!

12.DORUČOVÁNÍ

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího a korespondenci týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena formou, kterou zákon pro tento typ úkonu připouští.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Pavlovská 324, 273 51 Červený Újezd, adresa elektronické pošty info@gas-motors.cz, telefon +420 720 039 349.

Tyto obchodní podmínky tvoří součást kupní smlouvy, uzavírané distančním způsobem na webové stránce prodávajícího.

V Praze dne 17.7.2019